Najmniejsza książeczka nasuwająca piękne myśli i szlachetne uczucia, więcej jest warta od wszystkich zakurzonych ksiąg mądrości i traktatów naukowych.


najmniejsza-książeczka-nasuwająca-piękne-myśli-i-szlachetne-uczucia-więcej-jest-warta-od-wszystkich-zakurzonych-ksiąg-mądroś-i-traktatów
anatol francenajmniejszaksiążeczkanasuwającapięknemyśliszlachetneuczuciawięcejjestwartaodwszystkichzakurzonychksiągmądrościtraktatównaukowychnajmniejsza książeczkaksiążeczka nasuwającanasuwająca pięknepiękne myślimyśli ii szlachetneszlachetne uczuciawięcej jestjest wartawarta odod wszystkichwszystkich zakurzonychzakurzonych ksiągksiąg mądrościmądrości ii traktatówtraktatów naukowychnajmniejsza książeczka nasuwającaksiążeczka nasuwająca pięknenasuwająca piękne myślipiękne myśli imyśli i szlachetnei szlachetne uczuciawięcej jest wartajest warta odwarta od wszystkichod wszystkich zakurzonychwszystkich zakurzonych ksiągzakurzonych ksiąg mądrościksiąg mądrości imądrości i traktatówi traktatów naukowych

W życiu - czasem jedna rada przyjaciela warta jest więcej niż dziesiątki mądrych ksiąg.Więcej warta jest przyjaźń jednego człowieka rozumnego niż wszystkich głupców.Jest to prawdziwym dobrodziejstwem losu, nie być otoczonym rzeczami banalnymi, a mieć tylko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne.Jest to praw­dzi­wym dob­rodziej­stwem lo­su, nie być otoczo­nym rzecza­mi ba­nal­ny­mi, a mieć tyl­ko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne.Tylko wzorowanie się na wielkich i kryształowo czystych charakterach rodzi piękne idee i szlachetne czyny.Jeśli ktoś postawi sobie zadanie zbadania wszystkich prawd, do których poznania rozum ludzki jest zdolny - a wydaje mi się, że to raz w życiu każdy musi uczynić, kto myśli poważnie nad tym, jak dojść do mądrości - ten zaiste za pomocą danych prawideł stwierdzi, że niczego nie można poznać pierwej od intelektu.