Najpewniejszy sposób na rozmijanie się z rzeczywistością, to ta żonglerka umysłowa, polegająca na wysuwaniu na pierwszy plan małych, prawdziwych, ale absolutnie nic nie znaczących faktów. To najlepszy sposób na odcinanie się od rzeczywistości.


najpewniejszy-sposób-na-rozmijanie-ę-z-rzeczywistośą-to-żonglerka-umysłowa-polegająca-na-wysuwaniu-na-pierwszy-plan-łych-prawdziwych-ale
sybille bedfordnajpewniejszysposóbnarozmijaniesięrzeczywistościątożonglerkaumysłowapolegającawysuwaniupierwszyplanmałychprawdziwychaleabsolutnienicnieznaczącychfaktówtonajlepszyodcinanieodrzeczywistościnajpewniejszy sposóbsposób nana rozmijanierozmijanie sięz rzeczywistościąta żonglerkażonglerka umysłowapolegająca nana wysuwaniuwysuwaniu nana pierwszypierwszy planplan małychale absolutnieabsolutnie nicnic nienie znaczącychznaczących faktównajlepszy sposóbsposób nana odcinanieodcinanie sięsię odod rzeczywistościnajpewniejszy sposób nasposób na rozmijaniena rozmijanie sięrozmijanie się zsię z rzeczywistościąta żonglerka umysłowapolegająca na wysuwaniuna wysuwaniu nawysuwaniu na pierwszyna pierwszy planpierwszy plan małychale absolutnie nicabsolutnie nic nienic nie znaczącychnie znaczących faktównajlepszy sposób nasposób na odcinaniena odcinanie sięodcinanie się odsię od rzeczywistości

Wyższość umysłowa to lepszy sposób ukrycia się niż kłamstwo i udawanie.Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się.Rozpaczać nad minionym nieszczęściem to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne.Jęczeć nad minionym nieszczęściem, to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne.Poszukiwanie praw wyjaśniających w zakresie faktów naturalnych przebiega w sposób kręty.Podczas kazania czy podczas odczytu najlepszy sposób na samotność - to zdrzemnąć się.