Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie.


najpiękniejszy-dar-to-przebaczenie-tam-gdzie-nie-chce-ę-przebaczyć-od-razu-powstaje-mur-od-muru-zaś-zaczyna-ę-więzienie
phil bosmansnajpiękniejszydartoprzebaczenietamgdzieniechcesięprzebaczyćodrazupowstajemurodmuruzaśzaczynawięzienienajpiękniejszy dargdzie nienie chcechce sięsię przebaczyćod razurazu powstajepowstaje murod murumuru zaśzaś zaczynazaczyna sięsię więzieniedar to przebaczeniegdzie nie chcenie chce sięchce się przebaczyćod razu powstajerazu powstaje murod muru zaśmuru zaś zaczynazaś zaczyna sięzaczyna się więzienienajpiękniejszy dar to przebaczeniegdzie nie chce sięnie chce się przebaczyćod razu powstaje murod muru zaś zaczynamuru zaś zaczyna sięzaś zaczyna się więzieniegdzie nie chce się przebaczyćod muru zaś zaczyna sięmuru zaś zaczyna się więzienie

Jeżeli ktoś urodził się po niewłaściwej stronie muru, wolno mu chyba przesadzić mur?Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja.Drwina kończy się tam, gdzie zaczyna się zrozumienie.Gdzie zaczyna się próżność, tam kończy się rozum.Tam, gdzie się kończy dyplomacja, zaczyna się wojna.Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk