Najpierw odczuwałem dziecinny lęk wobec większości możnych. Od kiedy ich poznałem, przeszedłem niemal od razu do pogardy.


najpierw-odczuwałem-dziecinny-lęk-wobec-większoś-możnych-od-kiedy-ich-poznałem-przeszedłem-niemal-od-razu-do-pogardy
montesquieunajpierwodczuwałemdziecinnylękwobecwiększościmożnychodkiedyichpoznałemprzeszedłemniemalodrazudopogardynajpierw odczuwałemodczuwałem dziecinnydziecinny lęklęk wobecwobec większościwiększości możnychod kiedykiedy ichich poznałemprzeszedłem niemalniemal odod razurazu dodo pogardynajpierw odczuwałem dziecinnyodczuwałem dziecinny lękdziecinny lęk wobeclęk wobec większościwobec większości możnychod kiedy ichkiedy ich poznałemprzeszedłem niemal odniemal od razuod razu dorazu do pogardynajpierw odczuwałem dziecinny lękodczuwałem dziecinny lęk wobecdziecinny lęk wobec większościlęk wobec większości możnychod kiedy ich poznałemprzeszedłem niemal od razuniemal od razu dood razu do pogardynajpierw odczuwałem dziecinny lęk wobecodczuwałem dziecinny lęk wobec większościdziecinny lęk wobec większości możnychprzeszedłem niemal od razu doniemal od razu do pogardy

Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a Od chwili, kiedy poznałem, że Bóg jest, nie mogę Go nie kochać.Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich.Najsprawiedliwsza opinia o większości kobiet jest obrazą dla ich wyjątków.Dzieci najpierw kochają rodziców. Jak podrosną, osadzają ich. Czasami wybaczają.Moi amerykańscy przyjaciele najwyraźniej mi nie wierzą, kiedy opowiadam, że przez piętnaście lat życia w Niemczech nie zawarłem bliższej znajomości z żadnym Niemcem, nie przeczytałem żadnej niemieckiej gazety czy książki i nigdy nie odczuwałem najmniejszej niedogodności z powodu nieznajomości języka niemieckiego.