Najtrudniej bywa zwalczać słowami zło najjaskrawsze, ponieważ zwykle nie wolno go nazywać po imieniu.


najtrudniej-bywa-zwalczać-słowami-zło-najjaskrawsze-ponieważ-zwykle-nie-wolno-go-nazywać-po-imieniu
tadeusz kotarbińskinajtrudniejbywazwalczaćsłowamizłonajjaskrawszeponieważzwykleniewolnogonazywaćpoimieniunajtrudniej bywabywa zwalczaćzwalczać słowamisłowami złozło najjaskrawszeponieważ zwyklezwykle nienie wolnowolno gogo nazywaćnazywać popo imieniunajtrudniej bywa zwalczaćbywa zwalczać słowamizwalczać słowami złosłowami zło najjaskrawszeponieważ zwykle niezwykle nie wolnonie wolno gowolno go nazywaćgo nazywać ponazywać po imieniunajtrudniej bywa zwalczać słowamibywa zwalczać słowami złozwalczać słowami zło najjaskrawszeponieważ zwykle nie wolnozwykle nie wolno gonie wolno go nazywaćwolno go nazywać pogo nazywać po imieniunajtrudniej bywa zwalczać słowami złobywa zwalczać słowami zło najjaskrawszeponieważ zwykle nie wolno gozwykle nie wolno go nazywaćnie wolno go nazywać powolno go nazywać po imieniu

Spryt jest pierwszym ograniczeniem umysłu. Spryt mówi człowiekowi czego mu nie wolno robić, ponieważ to nie byłoby sprytne. -John Steinbeck
spryt-jest-pierwszym-ograniczeniem-umysłu-spryt-mówi-człowiekowi-czego-mu-nie-wolno-robić-ponieważ-to-nie-byłoby-sprytne
Zło niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego. Człowiek - jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. -Stefan Żeromski
zło-niewątpliwie-jest-tylko-jedno-krzywda-bliźniego-człowiek-jest-to-rzecz-świę-której-krzywdzić-nikomu-nie-wolno
Ponieważ gmin zwykle grafom zarzuca kamienność serca, przeto kiedy grafy litują się nad nim, to zowią się litografią. -Alojzy Żółkowski
ponieważ-gmin-zwykle-grafom-zarzuca-kamienność-serca-przeto-kiedy-grafy-litują-ę-nad-nim-to-zowią-ę-litografią
To nieprawda, że ludzie są aż tak niewdzięczni, jak się na ogół mówi. Zapewne żalimy się tak często na niewdzięczność, ponieważ dobroczyńcy oczekują zwykle więcej, niż dają. -Napoleon Bonaparte
to-nieprawda-że-ludzie-są-aż-tak-niewdzięczni-jak-ę-na-ogół-mówi-zapewne-żalimy-ę-tak-często-na-niewdzięczność-ponieważ-dobroczyńcy