Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!


najważniejszą-godziną-jest-zawsze-obecna-najważniejszym-człowiekiem-jest-zawsze-ten-który-akurat-stoi-przede-mną-dziełem-najkonieczniejszym
johannes eckhartnajważniejszągodzinąjestzawszeobecnanajważniejszymczłowiekiemtenktóryakuratstoiprzedemnądziełemnajkonieczniejszymmiłośćnajważniejszą godzinągodziną jestjest zawszezawsze tata obecnanajważniejszym człowiekiemczłowiekiem jestjest zawszezawsze tenktóry akuratakurat stoistoi przedeprzede mnądziełem najkonieczniejszymnajkonieczniejszym jestjest zawszezawsze miłośćnajważniejszą godziną jestgodziną jest zawszejest zawsze tazawsze ta obecnanajważniejszym człowiekiem jestczłowiekiem jest zawszejest zawsze tenktóry akurat stoiakurat stoi przedestoi przede mnądziełem najkonieczniejszym jestnajkonieczniejszym jest zawszejest zawsze miłość

Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział.Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Ten który nie jest kochany, jest zawsze samotny wśród tłumu.