Najważniejszym obowiązkiem sztuki jest rozwijanie emocjonalnej strony psychiki człowieka. Ona tylko bowiem, sztuka, posiada zdolność nastrajania umysłu, przygotowania go do percepcji najbardziej skomplikowanych treści. Któż nie zna czarodziejskiej łatwości pojmowania, rodzącej się z wrażeń estetycznych, jakich dostarcza muzyka, barwy, kształty?


najważniejszym-obowiązkiem-sztuki-jest-rozwijanie-emocjonalnej-strony-psychiki-człowieka-ona-tylko-bowiem-sztuka-posiada-zdolność-nastrajania
iwan jefremownajważniejszymobowiązkiemsztukijestrozwijanieemocjonalnejstronypsychikiczłowiekaonatylkobowiemsztukaposiadazdolnośćnastrajaniaumysłuprzygotowaniagodopercepcjinajbardziejskomplikowanychtreściktóżnieznaczarodziejskiejłatwościpojmowaniarodzącejsięwrażeńestetycznychjakichdostarczamuzykabarwykształtynajważniejszym obowiązkiemobowiązkiem sztukisztuki jestjest rozwijanierozwijanie emocjonalnejemocjonalnej stronystrony psychikipsychiki człowiekaona tylkotylko bowiemposiada zdolnośćzdolność nastrajanianastrajania umysłuprzygotowania gogo dodo percepcjipercepcji najbardziejnajbardziej skomplikowanychskomplikowanych treściktóż nienie znazna czarodziejskiejczarodziejskiej łatwościłatwości pojmowaniarodzącej sięz wrażeńwrażeń estetycznychjakich dostarczadostarcza muzykanajważniejszym obowiązkiem sztukiobowiązkiem sztuki jestsztuki jest rozwijaniejest rozwijanie emocjonalnejrozwijanie emocjonalnej stronyemocjonalnej strony psychikistrony psychiki człowiekaona tylko bowiemposiada zdolność nastrajaniazdolność nastrajania umysłuprzygotowania go dogo do percepcjido percepcji najbardziejpercepcji najbardziej skomplikowanychnajbardziej skomplikowanych treściktóż nie znanie zna czarodziejskiejzna czarodziejskiej łatwościczarodziejskiej łatwości pojmowaniarodzącej się zsię z wrażeńz wrażeń estetycznychjakich dostarcza muzyka

Umiera się w byle jakim miejscu życia. I dzieje człowieka zawarte między urodzeniem jego a śmiercią wyglądają niekiedy jak nonsens. Któż bowiem jest w możności o każdej chwili przemijającej pamiętać, by mogła ona być na wszelki wypadek jego gestem ostatnim? Śmierć nieraz chwyta człowieka in flagranti, zanim zdążył przedsięwziąć jakiekolwiek środki ostrożności. Najbardziej logiczny plan [...]Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną.Muzyka powinna dążyć do tego, aby sprawiać przyjemność... Zbytnia komplikacja jest sprzeczna ze sztuką. Muzyka staje się Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety. Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony.Sztuki piękne są po to, żeby wychować i wykształcić człowieka jako człowieka, żeby niepostrzeżenie u wszystkich i w sposób jak najbardziej łagodny i skuteczny usunąć, odrzucić od siebie i społeczeństwa to, co jest w nim zwierzęce, - w przeciwnym razie są one tandetą.Zarozumiałością oraz bezczelnością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tylko dlatego że są nieme dla jego tępej percepcji.