Najważniejszymi rzeczami w życiu nie są rzeczy.


najważniejszymi-rzeczami-w-życiu-nie-są-rzeczy
anonimnajważniejszymirzeczamiżyciunierzeczynajważniejszymi rzeczamirzeczami ww życiużyciu nienie sąsą rzeczynajważniejszymi rzeczami wrzeczami w życiuw życiu nieżyciu nie sąnie są rzeczynajważniejszymi rzeczami w życiurzeczami w życiu niew życiu nie sążyciu nie są rzeczynajważniejszymi rzeczami w życiu nierzeczami w życiu nie sąw życiu nie są rzeczy

Są rzeczy znane i są rzeczy nieznane, a pomiędzy tymi rzeczami znajdują się drzwi.Jest to prawdziwym dobrodziejstwem losu, nie być otoczonym rzeczami banalnymi, a mieć tylko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne.W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle.Dziękuję ci za to, że Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa...Naj­cenniej­szych rzeczy w życiu nie na­bywa się za pieniądze.