Największe sukcesy w nauce i sztuce odnieśli ludzie działający w pojedynkę. Nie widuje się w parkach pomników poświeconych komitetom.


największe-sukcesy-w-nauce-i-sztuce-odnieśli-ludzie-działający-w-pojedynkę-nie-widuje-ę-w-parkach-pomników-poświeconych-komitetom
h. jackson brownnajwiększesukcesynaucesztuceodnieśliludziedziałającypojedynkęniewidujesięparkachpomnikówpoświeconychkomitetomnajwiększe sukcesysukcesy ww naucenauce ii sztucesztuce odnieśliodnieśli ludzieludzie działającydziałający ww pojedynkęnie widujewiduje sięw parkachparkach pomnikówpomników poświeconychpoświeconych komitetomnajwiększe sukcesy wsukcesy w naucew nauce inauce i sztucei sztuce odnieślisztuce odnieśli ludzieodnieśli ludzie działającyludzie działający wdziałający w pojedynkęnie widuje sięwiduje się wsię w parkachw parkach pomnikówparkach pomników poświeconychpomników poświeconych komitetomnajwiększe sukcesy w naucesukcesy w nauce iw nauce i sztucenauce i sztuce odnieślii sztuce odnieśli ludziesztuce odnieśli ludzie działającyodnieśli ludzie działający wludzie działający w pojedynkęnie widuje się wwiduje się w parkachsię w parkach pomnikóww parkach pomników poświeconychparkach pomników poświeconych komitetomnajwiększe sukcesy w nauce isukcesy w nauce i sztucew nauce i sztuce odnieślinauce i sztuce odnieśli ludziei sztuce odnieśli ludzie działającysztuce odnieśli ludzie działający wodnieśli ludzie działający w pojedynkęnie widuje się w parkachwiduje się w parkach pomnikówsię w parkach pomników poświeconychw parkach pomników poświeconych komitetom

Wielcy artyści to ludzie, którzy w swojej sztuce odnajdują sposób bycia sobą, wszelkie zaś pretensje tak w sztuce jak i w życiu.Kiedy wreszcie nauce uda się określić centrum wszechświata, pewni ludzie będą zdziwieni, że to nie oni są tym centrum.Przyczyną każdego zjawiska w sztuce jest inne zjawisko w sztuce, a nie natura.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną.Wszystko na świecie domaga się działania człowieka, człowiek nie działający jest upokorzony przez rzeczy i czas, ale nie zawsze chce myśleć o tym.