Największy leń na świecie - zwątpienie.


największy-ń-na-świecie-zwątpienie
michel quoistnajwiększyleńnaświeciezwątpienienajwiększy leńleń nana świecieświeciezwątpienienajwiększy leń naleń na świeciena świecienajwiększy leń na świecieleń na świecienajwiększy leń na świecie

Naj­większy leń na świecie - zwątpienie.Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D Chy­ba tak jest, że ci naj­bar­dziej in­te­ligen­tni i uta­len­to­wani, są niemiłosier­nie le­niwi. Dla równo­wagi w świecie. A po­za tym, przez tą le­niwość, muszą od siebie więcej wy­magać, kształtując cha­rak­ter. Dzięki te­mu mogą dot­knąć te­go, czym jest geniusz.Zwątpienie i nadzieja wyrastają z tego samego pnia.zwątpienie ser­ca... ob­dziera się z szat jest jak po­kusa zatracenia