Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy.


największym-niebezpieczeństwem-dla-większoś-z-nas-nie-jest-to-że-mierzymy-za-wysoko-i-nie-osiągamy-celu-ale-to-że-mierzymy-za-nisko-i-cel
michał aniołnajwiększymniebezpieczeństwemdlawiększościnasniejesttożemierzymyzawysokoosiągamycelualetoniskocelosiągamynajwiększym niebezpieczeństwemniebezpieczeństwem dladla większościwiększości zz nasnas nienie jestże mierzymymierzymy zaza wysokowysoko ii nienie osiągamyosiągamy celuże mierzymymierzymy zaza niskonisko ii celcel osiągamynajwiększym niebezpieczeństwem dlaniebezpieczeństwem dla większościdla większości zwiększości z nasz nas nienas nie jestże mierzymy zamierzymy za wysokoza wysoko iwysoko i niei nie osiągamynie osiągamy celuale to żeże mierzymy zamierzymy za niskoza nisko inisko i celi cel osiągamy

Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy Wielkość człowieka mierzymy wielkością wolności.Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę.Ważnym czynnikiem jest właściwe słowo. Ilekroć napotkamy jedno z tych naprawdę właściwych słów, osiągamy rezultaty fizyczne i duchowo - i to z prędkością błyskawicy.Rozmyślanie każdego ranka o sensie śmierci uczy nas właściwie cenić nowy dzień - nie za nisko, gdyż jest wspaniałym darem i nie za wysoko, gdyż jeszcze dzisiaj przeminie.Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.