Najwyższa dobroć podobna jest wodzie. Dobroć wody polega na tym, że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy, mimo że z nikim nie walczy.


najwyższa-dobroć-podobna-jest-wodzie-dobroć-wody-polega-na-tym-że-przynosi-ona-korzyś-dziesiątkom-tysięcy-rzeczy-mimo-że-z-nikim-nie-walczy
lao-tsenajwyższadobroćpodobnajestwodziedobroćwodypoleganatymżeprzynosionakorzyścidziesiątkomtysięcyrzeczymimonikimniewalczynajwyższa dobroćdobroć podobnapodobna jestjest wodziedobroć wodywody polegapolega nana tymże przynosiprzynosi onaona korzyścikorzyści dziesiątkomdziesiątkom tysięcytysięcy rzeczymimo żez nikimnikim nienie walczynajwyższa dobroć podobnadobroć podobna jestpodobna jest wodziedobroć wody polegawody polega napolega na tymże przynosi onaprzynosi ona korzyściona korzyści dziesiątkomkorzyści dziesiątkom tysięcydziesiątkom tysięcy rzeczymimo że zże z nikimz nikim nienikim nie walczynajwyższa dobroć podobna jestdobroć podobna jest wodziedobroć wody polega nawody polega na tymże przynosi ona korzyściprzynosi ona korzyści dziesiątkomona korzyści dziesiątkom tysięcykorzyści dziesiątkom tysięcy rzeczymimo że z nikimże z nikim niez nikim nie walczynajwyższa dobroć podobna jest wodziedobroć wody polega na tymże przynosi ona korzyści dziesiątkomprzynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcyona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczymimo że z nikim nieże z nikim nie walczy

Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka, a wzbogacone o talent - prawdziwego artystę.Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku.Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy.Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.Dobroć jak pług orze grunt pod szczęście; szczęście jak słońce rozwija z pąka dobroć.