Najwyraźniej/sza/ W ciemną noc wzrok wyostrza Wyob­raźnia śni K.A.Sz. 09.04.2016r.


najwyraźniejsza-w-ciemną-noc-wzrok-wyostrza-wyob­raźnia-ś-kasz-09042016r
crisnajwyraźniejszaciemnąnocwzrokwyostrzawyob­raźniaśnikasz09042016rnajwyraźniej/sza/ ww ciemnąciemną nocnoc wzrokwzrok wyostrzawyostrza wyob­raźniawyob­raźnia śninajwyraźniej/sza/ w ciemnąw ciemną nocciemną noc wzroknoc wzrok wyostrzawzrok wyostrza wyob­raźniawyostrza wyob­raźnia śninajwyraźniej/sza/ w ciemną nocw ciemną noc wzrokciemną noc wzrok wyostrzanoc wzrok wyostrza wyob­raźniawzrok wyostrza wyob­raźnia śninajwyraźniej/sza/ w ciemną noc wzrokw ciemną noc wzrok wyostrzaciemną noc wzrok wyostrza wyob­raźnianoc wzrok wyostrza wyob­raźnia śni

Kto wyob­raźnią wo­juje, w wyob­raźni ginie.Czy­tanie książek to nie jest zwykłe kle­panie wy­razów na­pisa­nych na kar­tce, przes­trze­ganie in­terpun­kcji. To coś więcej. To coś więcej na­zywa się naszą wyob­raźnią ... Czyż nasza wyob­raźnia nie jest piękna ? Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe.plaża w bi­kini - wyob­raźnia z fantazją w let­nim upale Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona. Phan­ta­sie ist wichti­ger als Wis­sen, denn Wis­sen ist beg­renzt. (niem.) Gdy za­pada zmrok, z uk­ry­cia wychodzi wyob­raźnia i wy­pełnia bra­ki postrzegania.