Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.


należy-przyznać-że-szczęście-w-tym-życiu-opiera-ę-na-nadziei-nowego-i-zupełnie-innego-życia-jest-ę-szczęśliwym-wtedy-gdy-bliskie-jest
blaise pascalnależyprzyznaćżeszczęścietymżyciuopierasięnanadzieinowegozupełnieinnegożyciajestszczęśliwymwtedygdybliskieuobecnienietejnadzieinależy przyznaćże szczęścieszczęście ww tymtym życiużyciu opieraopiera sięsię nana nadzieinadziei nowegonowego ii zupełniezupełnie innegoinnego życiajest sięsię szczęśliwymszczęśliwym wtedygdy bliskiebliskie jestjest uobecnienieuobecnienie tejtej nadzieiże szczęście wszczęście w tymw tym życiutym życiu opierażyciu opiera sięopiera się nasię na nadzieina nadziei nowegonadziei nowego inowego i zupełniei zupełnie innegozupełnie innego życiajest się szczęśliwymsię szczęśliwym wtedygdy bliskie jestbliskie jest uobecnieniejest uobecnienie tejuobecnienie tej nadziei

Co to jest szczęście? Ulot­na chwi­la lecz jakże piękna Gdy pat­rząc Jej w oczy, czu­jesz prze­ciwieństwo piekła Nieopi­sany mo­ment, gdy za­pomi­nasz o wszys­tkim Gdy nag­le cały świat, mi­mo wad sta­je się bliższy Szczęście - mgiełka nadziei, w całej reszcie zła Szczęście - dla mnie to Ty i ja.Prawdziwa miłość opiera się na nadziei.Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości.Zawsze się na coś czeka, co nie przychodzi. A to, co przychodzi, to najczęściej jest co innego - jest właśnie porażką i klęską oczekiwania - zaprzeczeniem wszelkiej nadziei.Szczęście sprzy­ja tym co pot­ra­fią wyt­rwać w nadziei.Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła.