Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia; potrzeby i myśli.


należy-umieć-bezbłędnie-określić-jakie-są-w-odniesieniu-do-danej-kwestii-w-danej-chwili-nastroje-mas-jakie-są-ich-rzeczywiste-dążenia
włodzimierz leninnależyumiećbezbłędnieokreślićjakieodniesieniudodanejkwestiichwilinastrojemasichrzeczywistedążeniapotrzebymyślinależy umiećumieć bezbłędniebezbłędnie określićjakie sąw odniesieniuodniesieniu dodo danejdanej kwestiiw danejdanej chwilichwili nastrojenastroje masjakie sąsą ichich rzeczywisterzeczywiste dążeniapotrzeby ii myślinależy umieć bezbłędnieumieć bezbłędnie określićjakie są wsą w odniesieniuw odniesieniu doodniesieniu do danejdo danej kwestiiw danej chwilidanej chwili nastrojechwili nastroje masjakie są ichsą ich rzeczywisteich rzeczywiste dążeniapotrzeby i myśli

Mężczyzna kieruje się w życiu zasadami, kobieta tylko uczuciem, jakie ją w danej chwili ogarnia.Na­leży umieć bezbłędnie ok­reślić, ja­kie są w od­niesieniu do da­nej kwes­tii, w da­nej chwi­li nas­tro­je mas, ja­kie są ich rzeczy­wis­te dążenia; pot­rze­by i myśli.Jeśli się chce, by mężczyzna czy chłopiec pożądał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną.Jeżeli się nie chce, by mężczyzna czy chłopiec podążał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną.Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ.Miłość istnieje w każdej chwili swego trwania, wiecznie. To jedyne przelotne spojrzenie w wieczność jakie jest nam dane.