Należy zawsze i stale odświeżać w pamięci młodych ludzi zasadę: wszystko w miarę! - by móc zawsze ochronić siebie przed przesytem i odrazą.


należy-zawsze-i-stale-odświeżać-w-pamię-młodych-ludzi-zasadę-wszystko-w-miarę-by-móc-zawsze-ochronić-siebie-przed-przesytem-i-odrazą
iwan turgieniewnależyzawszestaleodświeżaćpamięcimłodychludzizasadęwszystkomiarębymócochronićsiebieprzedprzesytemodraząnależy zawszezawsze ii stalestale odświeżaćodświeżać ww pamięcipamięci młodychmłodych ludziludzi zasadęwszystko ww miarębyby mócmóc zawszezawsze ochronićochronić siebiesiebie przedprzed przesytemprzesytem ii odraząnależy zawsze izawsze i stalei stale odświeżaćstale odświeżać wodświeżać w pamięciw pamięci młodychpamięci młodych ludzimłodych ludzi zasadęwszystko w miaręby mócby móc zawszemóc zawsze ochronićzawsze ochronić siebieochronić siebie przedsiebie przed przesytemprzed przesytem iprzesytem i odraząnależy zawsze i stalezawsze i stale odświeżaći stale odświeżać wstale odświeżać w pamięciodświeżać w pamięci młodychw pamięci młodych ludzipamięci młodych ludzi zasadęby móc zawszeby móc zawsze ochronićmóc zawsze ochronić siebiezawsze ochronić siebie przedochronić siebie przed przesytemsiebie przed przesytem iprzed przesytem i odraząnależy zawsze i stale odświeżaćzawsze i stale odświeżać wi stale odświeżać w pamięcistale odświeżać w pamięci młodychodświeżać w pamięci młodych ludziw pamięci młodych ludzi zasadęby móc zawsze ochronićby móc zawsze ochronić siebiemóc zawsze ochronić siebie przedzawsze ochronić siebie przed przesytemochronić siebie przed przesytem isiebie przed przesytem i odrazą

W każdej sytuacji należy się uśmiechać, mówić właściwym tonem właściwe słowa i zawsze, ale to zawsze niczym supernowa promieniować pewnością siebie.Nie należy nigdy myśleć o mądrych materiach; wszystko co mądre a uczone odbiera zawsze apetyt.Koło fortuny może się odwrócić, mimo to należy pozostać tym, kim się jest. Bez względu na okoliczności trzeba być zawsze sobą. Teraz i na zawsze.Droga do boga jest zawsze błogosławieństwem, ucieczka przed Bogiem jest zawsze przekleństwem, jest ucieczką przed własnym szczęściem.Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział.Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem.