Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.


należy-zawsze-stosować-wydatki-do-dochodów-bo-żeli-człowiek-nie-urządzi-ę-tak-aby-żył-uczciwie-ze-swej-pracy-to-będzie-zmuszony-żyć
jonathan swiftnależyzawszestosowaćwydatkidodochodówbojeżeliczłowieknieurządzisiętakabyżyłuczciwiezeswejpracytobędziezmuszonyżyćnieuczciwiepracydrugichnależy zawszezawsze stosowaćstosować wydatkiwydatki dodo dochodówbo jeżelijeżeli człowiekczłowiek nienie urządziurządzi sięsię takaby żyłżył uczciwieuczciwie zeze swejswej pracybędzie zmuszonyzmuszony żyćżyć nieuczciwienieuczciwie zz pracypracy drugichnależy zawsze stosowaćzawsze stosować wydatkistosować wydatki dowydatki do dochodówbo jeżeli człowiekjeżeli człowiek nieczłowiek nie urządzinie urządzi sięurządzi się takaby żył uczciwieżył uczciwie zeuczciwie ze swejze swej pracybędzie zmuszony żyćzmuszony żyć nieuczciwieżyć nieuczciwie znieuczciwie z pracyz pracy drugich

Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy.pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Przynajmniej lepsze, niż ma konkurencja. Przez to nic nie tracisz. Tak, chodzi tu po prostu o stołówki, szatnie, wynagrodzenia i emerytury. Lecz tak naprawdę - o opiekę nad ludźmi.Każdy może tworzyć byle co i ma prawo być z tego zadowolonym, byle by nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, który równie kłamliwie będzie to podziwiał.Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.