Należy znać szczęśliwych po to, żeby móc się nimi posługiwać, i nieszczęśliwych po to, żeby ich unikać.


należy-znać-szczęśliwych-po-to-żeby-móc-ę-nimi-posługiwać-i-nieszczęśliwych-po-to-żeby-ich-unikać
baltazar gracian y moralesnależyznaćszczęśliwychpotożebymócsięnimiposługiwaćnieszczęśliwychichunikaćnależy znaćznać szczęśliwychszczęśliwych pożeby mócmóc sięsię niminimi posługiwaći nieszczęśliwychnieszczęśliwych pożeby ichich unikaćnależy znać szczęśliwychznać szczęśliwych pożeby móc sięmóc się nimisię nimi posługiwaći nieszczęśliwych pożeby ich unikaćnależy znać szczęśliwych pożeby móc się nimimóc się nimi posługiwaćżeby móc się nimi posługiwać

Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić.Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Wdzięczność bardziej jest cnotą nieszczęśliwych niż szczęśliwych.Żeby stosunek między mężczyzną a kobietą był rzeczywiście interesujący, trzeba, żeby łączyła ich rozkosz, pamięć lub pożądanie.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: