namacalność two­jej obecności w aureoli zmysłowej gry ciała tężeje nieodwracalnością odwiecznego ze­wu natury w ośle­piającym rozbłysku or­gii pogrążajac w sen­nej ociężałości błogos­ta­nu spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki 


namacalność-two­jej-obecnoś-w-aureoli-zmysłowej-gry-ciała-tężeje-nieodwracalnośą-odwiecznego-ze­wu-natury-w-oś­piającym-rozbłysku
zibby77namacalnośćtwo­jejobecnościaureolizmysłowejgryciałatężejenieodwracalnościąodwiecznegoze­wunaturyośle­piającymrozbłyskuor­giipogrążajacsen­nejociężałościbłogos­ta­nuspełnieniadziałerotykizbig­niewmałecki namacalność two­jejtwo­jej obecnościobecności ww aureoliaureoli zmysłowejzmysłowej grygry ciałaciała tężejetężeje nieodwracalnościąnieodwracalnością odwiecznegoodwiecznego ze­wuze­wu naturynatury ww ośle­piającymośle­piającym rozbłyskuor­gii pogrążajacpogrążajac ww sen­nejsen­nej ociężałościociężałości błogos­ta­nubłogos­ta­nu spełnieniaspełnienia ****** działerotyki ****** zbig­niewzbig­niew małecki namacalność two­jej obecnościtwo­jej obecności wobecności w aureoliw aureoli zmysłowejaureoli zmysłowej gryzmysłowej gry ciałagry ciała tężejeciała tężeje nieodwracalnościątężeje nieodwracalnością odwiecznegonieodwracalnością odwiecznego ze­wuodwiecznego ze­wu naturyze­wu natury wnatury w ośle­piającymw ośle­piającym rozbłyskuośle­piającym rozbłysku or­giirozbłysku or­gii pogrążajacor­gii pogrążajac wpogrążajac w sen­nejw sen­nej ociężałościsen­nej ociężałości błogos­ta­nuociężałości błogos­ta­nu spełnieniabłogos­ta­nu spełnienia ***spełnienia *** działerotyki *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

de­likat­ność jedwabistości za­pach jędrności miękkość złocis­ty meszek namiętności dreszcz przeleciał zachłysnął się załomotał dot­knął dłoni spiesząc na spotkanie czekanie ociąganie przewlekanie zagłębianie oczy zamglone głęboko zawirowanie a ręce w udręce spełnienia szukają wreszcie przestają i łkają *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki i zro­biło się cicho tyl­ko nasze serca ga­lopo­wały jak szalone pędząc na swo­je spotkanie cisza pogłebiła się kiedy nasze usta spot­kały się w pocałunku two­je dłonie z czułością otoczyły mnie ciepłem miłości czując całym sobą bezwstydność two­jego ciała zrozumiałem stałem się przezroczystością spełniając równa­nie miłości cisza trwała jeszcze długo aż ga­lop naszych serc ucichł za ho­ryzon­tem spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki uwiel­biam kształty two­jego ciała war­te są grzechu ach mo­ja mała krzy­wiz­ny łuków ich finezja to jest prawdziwa życia poezja zmysłowość oczu ust do­tyk lekki cze­go chcieć więcej mam już wypieki tętno przypiesza gdy mnie dotykasz ser­ce łomocze świado­mość znika in­tymna bliskość ro­bi wrażenie zni­ka świat cały oprócz ciebie *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki miałem sen niecodzienny byłaś tam i ty i pa­sem­ka snów op­la­tały ciebie w ko­lorową sieć z każdej stro­ny byłaś inna chciałem ciebie mieć lecz uciekłaś dalej gu­biąc snów pasemka zno­wu cię ujrzałem byłaś ta­ka piękna nie zos­tałaś długo zni­kając za skałą pog­nałem za tobą wąskim korytarzem i zna­lazłem ciebie w gro­cie skry­tych marzeń *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki