Nap­rawdę zadzi­wiające. Żaba prze­mieniona ma­gicznie w żabę. Cudowne.


nap­rawdę-zadzi­wiają-Żaba prze­mieniona-­gicznie-w żabę-cudowne
p » terry pratchett » kolor magiinap­rawdęzadzi­wiająceaba prze­mienionama­giczniew żabęcudownenap­rawdę zadzi­wiająceŻaba prze­mieniona ma­giczniema­gicznie w żabęŻaba prze­mieniona ma­gicznie w żabę

Smut­ny przy­jaciel. Smut­na ja. Zadzi­wiające jak nasze hu­mory wpływają na siebie.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Co tak nap­rawdę je­den potępiony może prze­kazać dru­giej potępionej istocie? Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.His­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­piero, kiedy położy ser­ce, nap­rawdę ser­ce, cho­ciażby prze­lot­nie, na dłoni męskiej.