Nap­rawdę zdradzić można tyl­ko sercem.


nap­rawdę-zdradzić-można-tyl­ko-sercem
pierre la murenap­rawdęzdradzićmożnatyl­kosercemnap­rawdę zdradzićzdradzić możnamożna tyl­kotyl­ko sercemnap­rawdę zdradzić możnazdradzić można tyl­komożna tyl­ko sercemnap­rawdę zdradzić można tyl­kozdradzić można tyl­ko sercemnap­rawdę zdradzić można tyl­ko sercem

Miłość do bliźniego można zdradzić w dwóch przy­pad­kach: niena­widząc go lub nap­rawdę się w nim zakochując.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Tak nap­rawdę to nie jest Mo­ja wi­na, tyl­ko Twoja. Nie pla­no­wałam roz­kochać Cię w So­bie, tak po pros­tu wyszło, czy przep­raszam? To w su­mie Two­ja spra­wa,każdy po­winien być od­po­wie­dzial­ny za swo­je uczu­cia,nie również za in­nych,bo tak nap­rawdę nie wiemy,kiedy wy­wołuje­my je w in­nych,dlacze­go i w ja­ki sposób! Bar­tlo­miej Van Kalisz Mnóstwo ludzi is­tnieje, ale ta­kich, co nap­rawdę żyją, można wska­zać palcem.Tyl­ko śmierć budzi w człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanie.Naj­ważniej­sze i nap­rawdę święte są tyl­ko ludzkie szczęście i wol­ność, na­tomiast re­ligie, pra­wa społeczne i de­mok­racja to tyl­ko spo­soby na osiągnięcie i ochronę te­go szczęścia.