Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.


naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
stefan wyszyńskinaródktórynie wie­rzyw wiel­kośći nie chceludziwiel­kichkończysiętrze­ba wie­rzyćw swąwiel­kośći pragnąćjejktóry nie wie­rzynie wie­rzy w wiel­kośćw wiel­kość i nie chcei nie chce ludziludzi wiel­kichkończy siętrze­ba wie­rzyć w swąw swą wiel­kośćwiel­kość i pragnąći pragnąć jejktóry nie wie­rzy w wiel­kośćnie wie­rzy w wiel­kość i nie chcew wiel­kość i nie chce ludzii nie chce ludzi wiel­kichtrze­ba wie­rzyć w swą wiel­kośćw swą wiel­kość i pragnąćwiel­kość i pragnąć jejktóry nie wie­rzy w wiel­kość i nie chcenie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludziw wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kichtrze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąćw swą wiel­kość i pragnąć jejktóry nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzinie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kichtrze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej

Wiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kością wolności.Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.Wiel­kość umysłu nie mie­rzy się centymetrem.Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka.Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie.Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty.