Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.


naród-który-nie-wierzy-w-wielkość-i-nie-chce-ludzi-wielkich-kończy-ę-trzeba-wierzyć-w-swą-wielkość-i-pragnąć-jej
stefan wyszyński kardnaródktóryniewierzywielkośćchceludziwielkichkończysiętrzebawierzyćswąpragnąćjejktóry nienie wierzywierzy ww wielkośćwielkość ii nienie chcechce ludziludzi wielkichkończy siętrzeba wierzyćwierzyć ww swąswą wielkośćwielkość ii pragnąćpragnąć jejktóry nie wierzynie wierzy wwierzy w wielkośćw wielkość iwielkość i niei nie chcenie chce ludzichce ludzi wielkichtrzeba wierzyć wwierzyć w swąw swą wielkośćswą wielkość iwielkość i pragnąći pragnąć jejktóry nie wierzy wnie wierzy w wielkośćwierzy w wielkość iw wielkość i niewielkość i nie chcei nie chce ludzinie chce ludzi wielkichtrzeba wierzyć w swąwierzyć w swą wielkośćw swą wielkość iswą wielkość i pragnąćwielkość i pragnąć jejktóry nie wierzy w wielkośćnie wierzy w wielkość iwierzy w wielkość i niew wielkość i nie chcewielkość i nie chce ludzii nie chce ludzi wielkichtrzeba wierzyć w swą wielkośćwierzyć w swą wielkość iw swą wielkość i pragnąćswą wielkość i pragnąć jej

Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.Nie w szczęściu, ale w nieszczęściu okazać może człowiek prawdziwą swą wielkość i cnotę.Wielkość duszy mierzy się jej miłością.Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość.Kiedy religia nakazuje poniechanie pracy, winna mieć wzgląd bardziej na potrzeby ludzi niż na wielkość istoty, którą czci.Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy.