Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.


naród-który-nie-wierzy-w-wielkość-i-nie-chce-ludzi-wielkich-kończy-ę-trzeba-wierzyć-w-swą-wielkość-i-pragnąć-jej
stefan wyszyński kardnaródktóryniewierzywielkośćchceludziwielkichkończysiętrzebawierzyćswąpragnąćjejktóry nienie wierzywierzy ww wielkośćwielkość ii nienie chcechce ludziludzi wielkichkończy siętrzeba wierzyćwierzyć ww swąswą wielkośćwielkość ii pragnąćpragnąć jejktóry nie wierzynie wierzy wwierzy w wielkośćw wielkość iwielkość i niei nie chcenie chce ludzichce ludzi wielkichtrzeba wierzyć wwierzyć w swąw swą wielkośćswą wielkość iwielkość i pragnąći pragnąć jejktóry nie wierzy wnie wierzy w wielkośćwierzy w wielkość iw wielkość i niewielkość i nie chcei nie chce ludzinie chce ludzi wielkichtrzeba wierzyć w swąwierzyć w swą wielkośćw swą wielkość iswą wielkość i pragnąćwielkość i pragnąć jejktóry nie wierzy w wielkośćnie wierzy w wielkość iwierzy w wielkość i niew wielkość i nie chcewielkość i nie chce ludzii nie chce ludzi wielkichtrzeba wierzyć w swą wielkośćwierzyć w swą wielkość iw swą wielkość i pragnąćswą wielkość i pragnąć jej

Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Nie w szczęściu, ale w nieszczęściu okazać może człowiek prawdziwą swą wielkość i cnotę. -Fryderyk Schiller
nie-w-szczęściu-ale-w-nieszczęściu-okazać-może-człowiek-prawdziwą-swą-wielkość-i-cnotę
Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość. -Diane Ackerman
nie-chcę-na-końcu-życia-odkryć-że-przeżyłam-tylko-jego-długość-chcę-przeżyć-także-jego-wielkość
Kiedy religia nakazuje poniechanie pracy, winna mieć wzgląd bardziej na potrzeby ludzi niż na wielkość istoty, którą czci. -Montesquieu
kiedy-religia-nakazuje-poniechanie-pracy-winna-mieć-wzgląd-bardziej-na-potrzeby-ludzi-ż-na-wielkość-istoty-którą-czci
Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy. -David Hockney
nie-potrzeby-wierzyć-w-to-co-artysta-mówi-trzeba-wierzyć-w-to-co-robi-tylko-to-ę-liczy