Narody mylą się jak ludzie. Ale nigdy los temu nie zaprzeczy, że narody, jak ludzie, mimo swych pomyłek, mają prawo do życia.


narody-mylą-ę-jak-ludzie-ale-nigdy-los-temu-nie-zaprzeczy-że-narody-jak-ludzie-mimo-swych-pomyłek-mają-prawo-do-życia
maria kuncewicznarodymyląsięjakludziealenigdylostemuniezaprzeczyżenarodyludziemimoswychpomyłekmająprawodożycianarody myląmylą sięsię jakjak ludzieale nigdynigdy loslos temutemu nienie zaprzeczyże narodyjak ludziemimo swychswych pomyłekmają prawoprawo dodo życianarody mylą sięmylą się jaksię jak ludzieale nigdy losnigdy los temulos temu nietemu nie zaprzeczymimo swych pomyłekmają prawo doprawo do życianarody mylą się jakmylą się jak ludzieale nigdy los temunigdy los temu nielos temu nie zaprzeczymają prawo do życianarody mylą się jak ludzieale nigdy los temu nienigdy los temu nie zaprzeczy

Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa. -Tennessee Williams
gdyby-ludzie-zachowywali-ę-tak-jak-zachowują-ę-narody-to-ubierano-by-ich-w-kaftany-bezpieczeństwa
Wzmagają się jedne narody, inne marnieją i jak gońcy przekazują pochodnie życia. -Tytus Carus Lukrecjusz
wzmagają-ę-jedne-narody-inne-marnieją-i-jak-gońcy-przekazują-pochodnie-życia
Są słabi ludzie, którzy żądają od swych kobiet bezwzględnego oddania się, jako swoje prawo i jest to dla nich obojga upokorzenie. -Rabindranath Tagore
są-słabi-ludzie-którzy-żądają-od-swych-kobiet-bezwzględnego-oddania-ę-jako-swoje-prawo-i-jest-to-dla-nich-obojga-upokorzenie
Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, / Tam ludzie dobre serca mają. /Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, / Ci nigdy nie śpiewają. -Anonim
gdzie-słyszysz-śpiew-tam-wstąp-tam-ludzie-dobre-serca-mają-bo-ludzie-źli-ach-wierzaj-mi-ci-nigdy-nie-śpiewają