Nas­taw się, że życie da ci w dupę, tyl­ko nie nad­sta­wiaj się zbyt często.


nas­taw-ę-że życie-da  w dupę-tyl­ko-nie nad­sta­wiaj ę-zbyt-często
forrest gumpnas­tawsięże życieda ci w dupętyl­konie nad­sta­wiaj sięzbytczęstonas­taw sięże życie da ci w dupętyl­ko nie nad­sta­wiaj sięnie nad­sta­wiaj się zbytzbyt częstotyl­ko nie nad­sta­wiaj się zbytnie nad­sta­wiaj się zbyt częstotyl­ko nie nad­sta­wiaj się zbyt często

Gdy ktoś chce zro­bić dla ciebie coś miłego, nie dys­ku­tuj, nie prze­ciw­sta­wiaj się, nie od­ma­wiaj, nie próbuj mu te­go wy­per­swa­dować. Tyl­ko uśmie­chnij się i podziękuj, po­myśl, ja­kie to szczęście mieć wokół siebie hoj­nych ludzi.Jeśli masz zbyt wiele cza­su, sta­wiaj so­bie trud­niej­sze pytania.Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ......FYR­FLE­RYK KO­MINIAR­SKO - OBYCZAJOWY Nad Wisłą często się zdarza Mat­ka pro­si kominiarza By nas­to­let­niej córze Od­szpun­cił w rurze On ma tu sta­tut do­rosłości szafarza nie za­mykaj uczuć w klatce nie na­gaduj za chałupą po­liczek nad­sta­wiaj matce resztę świata wchłaniaj dupą Nie pot­ra­fimy uczyć się na cudzych błędach, czer­pać mądrości z doświad­czeń in­nych... Sa­mi mu­simy po­pełnić błąd, aby się prze­konać. Później często żałujemy. Z dru­giej stro­ny, czym byłoby życie