Następnym złudzeniem jest myślenie, że zewnętrzne wydarzenia albo inni ludzie mogą Cię zranić. Nie mogą. To Ty dajesz im tę możliwość.


następnym-złudzeniem-jest-myślenie-że-zewnętrzne-wydarzenia-albo-inni-ludzie-mogą-cię-zranić-nie-mogą-to-ty-dajesz-im-tę-możliwość
anthony de mellonastępnymzłudzeniemjestmyślenieżezewnętrznewydarzeniaalboinniludziemogącięzranićniemogątotydajeszimmożliwośćnastępnym złudzeniemzłudzeniem jestjest myślenieże zewnętrznezewnętrzne wydarzeniawydarzenia alboalbo inniinni ludzieludzie mogąmogą cięcię zranićnie mogąty dajeszdajesz imim tętę możliwośćnastępnym złudzeniem jestzłudzeniem jest myślenieże zewnętrzne wydarzeniazewnętrzne wydarzenia albowydarzenia albo innialbo inni ludzieinni ludzie mogąludzie mogą cięmogą cię zranićty dajesz imdajesz im tęim tę możliwośćnastępnym złudzeniem jest myślenieże zewnętrzne wydarzenia albozewnętrzne wydarzenia albo inniwydarzenia albo inni ludziealbo inni ludzie mogąinni ludzie mogą cięludzie mogą cię zranićty dajesz im tędajesz im tę możliwośćże zewnętrzne wydarzenia albo innizewnętrzne wydarzenia albo inni ludziewydarzenia albo inni ludzie mogąalbo inni ludzie mogą cięinni ludzie mogą cię zranićty dajesz im tę możliwość

Ludzie, którzy z lubością przypatrują się rozlewowi krwi, choćby tylko zwierząt, albo już są okrutni, albo mogą w końcu popaść w okrucieństwo. -Tomasz Morus
ludzie-którzy-z-lubośą-przypatrują-ę-rozlewowi-krwi-choćby-tylko-zwierząt-albo-już-są-okrutni-albo-mogą-w-końcu-popaść-w-okrucieństwo
przedsiębiorczość-to-życie-przez-kilka-lat-tak-jak-inni-ludzie-nie-będą-po-to-by-spędzić-resztę-życia-tak-jak-inni-nie-mogą
Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat. -Jim Rohn
zazwyczaj-ludzie-przeceniają-to-co-mogą-zrobić-w-ągu-roku-a-nie-doceniają-tego-co-mogą-osiągnąć-w-ągu-dziesięciu-lat
Na­leży py­tać nie o to, czy zwierzęta mogą ro­zumo­wać, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. -Jeremy Bentham
na­ży-py­ć-nie o to-czy-zwierzę-mogą-ro­zumo­wać-ani-czy-mogą-mówić-lecz-czy-mogą-cierpieć
Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. -Jeremy Bentham
należy-pytać-nie-o-to-czy-zwierzę-mogą-rozumować-ani-czy-mogą-mówić-lecz-czy-mogą-cierpieć
Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds
myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą