Naszą opinię na temat ludzkich poczynań formułujemy na podstawie przyjemności lub bólu, jakie nam sprawiają.


naszą-opinię-na-temat-ludzkich-poczynań-formułujemy-na-podstawie-przyjemnoś-lub-bólu-jakie-nam-sprawiają
anatol francenasząopinięnatematludzkichpoczynańformułujemypodstawieprzyjemnościlubbólujakienamsprawiająnaszą opinięopinię nana temattemat ludzkichludzkich poczynańpoczynań formułujemyformułujemy nana podstawiepodstawie przyjemnościprzyjemności lublub bólujakie namnam sprawiająnaszą opinię naopinię na tematna temat ludzkichtemat ludzkich poczynańludzkich poczynań formułujemypoczynań formułujemy naformułujemy na podstawiena podstawie przyjemnościpodstawie przyjemności lubprzyjemności lub bólujakie nam sprawiająnaszą opinię na tematopinię na temat ludzkichna temat ludzkich poczynańtemat ludzkich poczynań formułujemyludzkich poczynań formułujemy napoczynań formułujemy na podstawieformułujemy na podstawie przyjemnościna podstawie przyjemności lubpodstawie przyjemności lub bólunaszą opinię na temat ludzkichopinię na temat ludzkich poczynańna temat ludzkich poczynań formułujemytemat ludzkich poczynań formułujemy naludzkich poczynań formułujemy na podstawiepoczynań formułujemy na podstawie przyjemnościformułujemy na podstawie przyjemności lubna podstawie przyjemności lub bólu

Naszą opi­nię na te­mat ludzkich poczy­nań for­mułuje­my na pod­sta­wie przy­jem­ności lub bólu, ja­kie nam sprawiają.Proste potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, co wystawne uczty, gdy tylko bolesne uczucie głodu zostaje usunięte.Ludzie nie są gorsi niż dawniej, tylko sprawozdawczość na temat jego poczynań jest obecnie dokładniejsza.Kobieta, pieniądze i wino sprawiają przyjemności i niemało trudności.Wy­daje mi się, że jeśli ja al­bo ty mu­sieli­byśmy wyb­rać po­między dwo­ma dro­gami myśle­nia czy działania, po­win­niśmy za­pamiętać naszą śmierć i spróbo­wać tak żyć, aby nasza śmierć nie przy­niosła światu przyjemności.Wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu.