Nasz świat się przewraca. Cier­pli­wość już tracę. Tak szczerze to wątpię czy Bóg wam wybaczy. Na wi­dok zepsucia już chce mi się rzygać a jeśli mym grzechem jest gniew no to wybacz... Zbocze­nie, pedalstwo i pedofilia na drodze są dobrej by zmienić się w normę. So­doma z Gomorą na skalę światową, grzech zmienia się w cnotę, zło sta­je się dobrem.


nasz-świat ę-przewraca-cier­pli­wość-już-tracę-tak-szczerze-to wątpię-czy-bóg-wam-wybaczy-na-wi­dok-zepsucia-już-chce-mi ę-rzygać
angelique crueltynaszświat sięprzewracacier­pli­wośćjużtracętakszczerzeto wątpięczybógwamwybaczynawi­dokzepsuciachcemi sięrzygaćjeślimymgrzechemjestgniewno to wybaczzbocze­niepedalstwopedofilianadrodzesą dobrejbyzmienić sięw normęso­domaz gomorąskalęświatowągrzechzmienia sięw cnotęzłosta­je siędobremnasz świat sięświat się przewracacier­pli­wość jużjuż tracętak szczerzeszczerze to wątpięto wątpię czyczy bógbóg wamwam wybaczyna wi­dokwi­dok zepsuciazepsucia jużjuż chcechce mi sięmi się rzygaćjeśli mymmym grzechemgrzechem jestjest gniewgniew no to wybaczno to wybacz zbocze­niepedalstwo ii pedofiliapedofilia nana drodzedrodze są dobrejsą dobrej byby zmienić sięzmienić się w normęso­doma z gomorąz gomorą nana skalęskalę światowągrzech zmienia sięzmienia się w cnotęzło sta­je sięsta­je się dobremnasz świat się przewracacier­pli­wość już tracętak szczerze to wątpięszczerze to wątpię czyto wątpię czy bógczy bóg wambóg wam wybaczyna wi­dok zepsuciawi­dok zepsucia jużzepsucia już chcejuż chce mi sięchce mi się rzygaćrzygać a jeślia jeśli mymjeśli mym grzechemmym grzechem jestgrzechem jest gniewjest gniew no to wybaczgniew no to wybacz zbocze­niepedalstwo i pedofiliai pedofilia napedofilia na drodzena drodze są dobrejdrodze są dobrej bysą dobrej by zmienić sięby zmienić się w normęso­doma z gomorą naz gomorą na skalęna skalę światowągrzech zmienia się w cnotęzło sta­je się dobrem

Boże, daj mi cier­pli­wość, bym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie jes­tem w sta­nie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jed­no od drugiego.Nag­le wszys­tko się zmienia...tracę to co było ważne czy jeszcze kiedyś po­jawi się słońce na mym zachmurzo­nym niebie??? Is­tnieją pew­ne gra­nice przeżyć ludzkich i bez­karnie nie można ich przek­raczać; jeśli się to sta­nie, gdy wyj­dzie się Cier­pli­wość: łagod­na for­ma roz­paczy uchodząca za cnotę.Po­gubiłam się w To­bie. I już nie wiem, czy to wte­dy tak się uwzięłam, tak narzekałam... Może miałeś rację, wciąż mi było źle, nie dało się mi do­godzić. A może to te­raz tak Cię ideali­zuję, pa­miętam tyl­ko dob­re rzeczy, Bo Ciebie już tu nie ma... I już nie wiem nap­rawdę, czy tęsknie za Tobą Czy po pros­tu za tym, co mieliśmy ...Sko­ro grzech jest świado­mym łama­niem przy­kazań Bożych, to czy po­pełnianie czynów z bra­ku wie­dzy, po­siada­nia błędnych in­formac­ji, bra­ku wiary w to, iż coś jest grzechem, jest grzechem?