Nasza his­to­ria składa się z trzech części: początku, środ­ka i końca. I choć w ten sposób roz­wi­ja się każda his­to­ria, na­dal nie mogę uwie­rzyć, że nasza nie będzie trwała wiecznie.


nasza-his­to­ria-składa ę-z trzech-częś-początku-środ­ka-i końca-i choć-w ten-sposób-roz­wi­ja ę-każda-his­to­ria-na­dal
nicholas sparksnaszahis­to­riaskłada sięz trzechczęścipoczątkuśrod­kai końcai choćw tensposóbroz­wi­ja siękażdahis­to­riana­dalnie mogęuwie­rzyćże naszanie będzietrwaławiecznienasza his­to­riahis­to­ria składa sięskłada się z trzechz trzech częściśrod­ka i końcai choć w tenw ten sposóbsposób roz­wi­ja sięroz­wi­ja się każdakażda his­to­riana­dal nie mogęnie mogę uwie­rzyćże nasza nie będzienie będzie trwałatrwała wiecznienasza his­to­ria składa sięhis­to­ria składa się z trzechskłada się z trzech częścii choć w ten sposóbw ten sposób roz­wi­ja sięsposób roz­wi­ja się każdaroz­wi­ja się każda his­to­riana­dal nie mogę uwie­rzyćże nasza nie będzie trwałanie będzie trwała wiecznie

Nie mogę uwie­rzyć, że tak nor­malnie wyglądam na zewnątrz, choć w środ­ku mam kom­plet­ne pobojowisko.Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.Aby życie było mądre, naj­ważniej­sza jest dob­rze pojęta tros­ka, po części o naszą te­raźniej­szość, po części o naszą przyszłość, tak aby jed­no nie było przeszkodą dla drugiego.Każda his­to­ria kiedyś się kończy. Nie każda kończy się tak jak byśmy so­bie te­go życzyli...His­to­ria ma­gis­tra vitae. His­to­ria nau­czy­cielką życia.