Nasza miłość była sil­na, ale także spo­koj­niej­sza, doj­rzal­sza, i może miłość wca­le nie po­win­na ta­ka być. Wie­działem, że roz­sta­nie będzie bo­les­ne, ale nie druz­goczące. Zas­ta­nawiałem się, czy to również przychodzi wraz z doj­rzałością, czy może po wielu la­tach ser­co­wych za­wodów w końcu zaczy­nasz się bronić.


nasza-miłość-była-sil­na-ale-także-spo­koj­niej­sza-doj­rzal­sza-i może-miłość-wca­-nie po­win­na-­ka-być
harlan cobennaszamiłośćbyłasil­naaletakżespo­koj­niej­szadoj­rzal­szai możewca­lenie po­win­nata­kabyćwie­działem że roz­sta­niebędziebo­les­nenie druz­goczącezas­ta­nawiałem sięczyto równieżprzychodziwrazz doj­rzałościąmożepo wielula­tachser­co­wychza­wodóww końcuzaczy­nasz siębronićnasza miłośćmiłość byłabyła sil­naale takżetakże spo­koj­niej­szai może miłośćmiłość wca­lewca­le nie po­win­nanie po­win­na ta­kata­ka byćbędzie bo­les­neale nie druz­gocząceczy to równieżto również przychodziprzychodzi wrazwraz z doj­rzałościączy możemoże po wielupo wielu la­tachla­tach ser­co­wychser­co­wych za­wodówza­wodów w końcuw końcu zaczy­nasz sięzaczy­nasz się bronićnasza miłość byłamiłość była sil­naale także spo­koj­niej­szai może miłość wca­lemiłość wca­le nie po­win­nawca­le nie po­win­na ta­kanie po­win­na ta­ka byćczy to również przychodzito również przychodzi wrazprzychodzi wraz z doj­rzałościączy może po wielumoże po wielu la­tachpo wielu la­tach ser­co­wychla­tach ser­co­wych za­wodówser­co­wych za­wodów w końcuza­wodów w końcu zaczy­nasz sięw końcu zaczy­nasz się bronić

Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu. -Autor nieznany
nie-wiem-czy-życie-jest sil­niej­sze-od śmier­-ale-miłość-była-sil­niej­sza-od obu
Miłość może żywić się naj­mniej­szą od­ro­biną nadziei, ale zu­pełnie bez niej is­tnieć nie zdoła. -Walter Scott
miłość-może-żywić ę-naj­mniej­szą-od­ro­biną-nadziei-ale-zu­pełnie-bez-niej-is­tnieć-nie zdoła