Nasza wie­dza ma początek w tym, co czujemy.


nasza-wie­dza- początek-w tym-co czujemy
leonardo da vincinaszawie­dzama początekw tymco czujemynasza wie­dzawie­dza ma początekma początek w tymnasza wie­dza ma początekwie­dza ma początek w tymnasza wie­dza ma początek w tym

Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu.Cała nasza wie­dza zbliża nas do ignoracji, cała nasza ig­ro­norac­ja zbliża nas do śmierci.Naj­gor­szym wro­giem wie­dzy nie jest niewie­dza, lecz wie­dza połowiczna.Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ...Od­wa­ga jest to wie­dza o tym, cze­go się bać, a cze­go nie.