Nasze cza­sy można spro­wadzić do pros­tej for­muły: podróże kos­miczne plus seks.


nasze-cza­sy-można-spro­wadzić-do pros­tej-for­muły-podróże-kos­miczne-plus-seks
jean genetnaszecza­symożnaspro­wadzićdo pros­tejfor­mułypodróżekos­miczneplusseksnasze cza­sycza­sy możnamożna spro­wadzićspro­wadzić do pros­tejdo pros­tej for­mułypodróże kos­micznekos­miczne plusplus seksnasze cza­sy możnacza­sy można spro­wadzićmożna spro­wadzić do pros­tejspro­wadzić do pros­tej for­mułypodróże kos­miczne pluskos­miczne plus seksnasze cza­sy można spro­wadzićcza­sy można spro­wadzić do pros­tejmożna spro­wadzić do pros­tej for­mułypodróże kos­miczne plus seksnasze cza­sy można spro­wadzić do pros­tejcza­sy można spro­wadzić do pros­tej for­muły

Dwie rzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mu: czas i piękno.Życie mknie w tem­pie chwi­li Twarze ludzi na uli­cy i ich emoc­je Bi­lion myśli na se­kundę do kwadratu Łyk etanolu Papieros Błysk oka Wdech Szept Jes­tem w kos­micznym stat­ku szczęścia pędzącym z prędkością światła po Two­jej or­bi­cie I nie zat­rzy­muj mnie, nie wy­rywaj z te­go kos­miczne­go rejsu Bo chcę do­lecieć na ko­niec świata i jeszcze dalej.Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych.Życie zwol­niło tem­po chwi­li Pus­te twarze ludzi na uli­cy i ich pus­te emoc­je Bi­lion myśli na se­kundę przez ze­ro do kwadratu Lit­rołyki etanolu Papieros Mrug­nięcie oka Wzdech KRZYKOsszzept Jes­tem w kos­micznym stat­ku zra­nienia pędzącym z prędkością światła po Two­jej or­bi­cie Zat­rzy­małeś mnie, wyłączyłeś sil­ni­ki i wy­ry­wałeś z te­go kos­miczne­go rejsu Bo chciałem do­le­cieć na ko­niec świata A roz­biłem się na starcie.Ja­kość nasze­go życia spro­wadza się do ja­kości naszych związków z in­ny­mi ludźmi.Pod­niosłych na duchu czas spro­wadzić na ziemię Pos­trze­lić te skrzydła zbu­dowa­ne z żartu Kłania się cha­mom czy­tanie ze zrozumieniem Niżeli przep­rasza­nie, słowa nic nie warte I runął w szcze­linę włas­nej głupoty Głęboką so­lid­nie, pros­to do piekieł Upad­ki są skut­kiem umysłu ciemnoty Fe­niks nie pow­stał i wie to najlepiej Tra­giko­media, czar­ny hu­mor, dowcip Pos­tać bezpłod­na, bezpłciowa mówi Co gor­sza myśli, że jest jeszcze mądry Pus­ty łeb, wyśmiewa­ny przez tłumy.