Nasze działanie w codziennym życiu jest w ogromnym stopniu regulowane przez to, co w psychoanalizie nazywa się fetyszystycznym wyparciem: Je sais, mais quand meme, czyli: Wiem, ale mimo wszystko. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie katastrofalne konsekwencje własnego postępowania, ale mimo to zakładamy, że sprawy jakoś się ułożą. Jest absolutnie kluczową sprawą, aby zanalizować ten fenomen [...]


nasze-działanie-w-codziennym-życiu-jest-w-ogromnym-stopniu-regulowane-przez-to-co-w-psychoanalizie-nazywa-ę-fetyszystycznym-wyparciem-je-sais
slavoj Žižeknaszedziałaniecodziennymżyciujestogromnymstopniuregulowaneprzeztocopsychoanalizienazywasięfetyszystycznymwyparciemsaismemeczyliwiemalemimowszystkojesteśmystaniewyobrazićsobiekatastrofalnekonsekwencjewłasnegopostępowaniatozakładamyżesprawyjakośułożąjestabsolutniekluczowąsprawąabyzanalizowaćtenfenomennasze działaniedziałanie ww codziennymcodziennym życiużyciu jestjest ww ogromnymogromnym stopniustopniu regulowaneregulowane przezco ww psychoanaliziepsychoanalizie nazywanazywa sięsię fetyszystycznymfetyszystycznym wyparciemje saisale mimomimo wszystkojesteśmy ww staniestanie wyobrazićwyobrazić sobiesobie katastrofalnekatastrofalne konsekwencjekonsekwencje własnegowłasnego postępowaniaale mimoże sprawysprawy jakośjakoś sięsię ułożąjest absolutnieabsolutnie kluczowąkluczową sprawąaby zanalizowaćzanalizować tenten fenomenfenomen []nasze działanie wdziałanie w codziennymw codziennym życiucodziennym życiu jestżyciu jest wjest w ogromnymw ogromnym stopniuogromnym stopniu regulowanestopniu regulowane przezco w psychoanaliziew psychoanalizie nazywapsychoanalizie nazywa sięnazywa się fetyszystycznymsię fetyszystycznym wyparciemmais quand memeale mimo wszystkojesteśmy w staniew stanie wyobrazićstanie wyobrazić sobiewyobrazić sobie katastrofalnesobie katastrofalne konsekwencjekatastrofalne konsekwencje własnegokonsekwencje własnego postępowaniamimo to zakładamyże sprawy jakośsprawy jakoś sięjakoś się ułożąjest absolutnie kluczowąabsolutnie kluczową sprawąaby zanalizować tenzanalizować ten fenomenten fenomen []

Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: Jeśli wytniesz z siebie wszystko po kolei to któregoś dnia osiągniesz wolność absolutną, staniesz się niczym huragan El Nino, absolutnie wolny, absolutnie nieosiągalny, absolutnie nieprzewidywalny - ale przestaniesz być człowiekiem.Mimo wszystko życie jest dobre.I nawet jeżeli nasi premierzy czy prezydenci bywają błaznami, nie powinniśmy się śmiać z nich zbyt głośno. Jest taki dowcip braci Marx: Ten człowiek wygląda jak skorumpowany kretyn i zachowuje się jak skorumpowany kretyn – ale to nie powinno nikogo mylić. On naprawdę jest skorumpowanym kretynem. To samo można powiedzieć o teflonowych politykach-klaunach: mimo że [...]Sprawa kobiet to sprawa wyobraźni. Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża.Chcę aby było ktoś w ta­kie dni jak ten i powiedział.. -Cho­lera ! Kocha­nie nie mar­tw się tym wszys­tkim ra­zem da­my radę ! -Ra­zem! słyszysz.. pragnę NASZE­GO! szczęścia. Ale nies­te­ty nie ma ni­kogo ta­kiego, nie ten czas..ale będzie. Na wszys­tko jest od­po­wied­ni czas i miejsce. Pa­miętaj !