Nasze istnienie jest rozpaczliwą próbą dopełnienia bytu.


nasze-istnienie-jest-rozpaczliwą-próbą-dopełnienia-bytu
georges bataillenaszeistnieniejestrozpaczliwąpróbądopełnieniabytunasze istnienieistnienie jestjest rozpaczliwąrozpaczliwą próbąpróbą dopełnieniadopełnienia bytunasze istnienie jestistnienie jest rozpaczliwąjest rozpaczliwą próbąrozpaczliwą próbą dopełnieniapróbą dopełnienia bytunasze istnienie jest rozpaczliwąistnienie jest rozpaczliwą próbąjest rozpaczliwą próbą dopełnieniarozpaczliwą próbą dopełnienia bytunasze istnienie jest rozpaczliwą próbąistnienie jest rozpaczliwą próbą dopełnieniajest rozpaczliwą próbą dopełnienia bytu

Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra.bańka mydlana tchnięta powietrzem ma­nipu­lowa­na każdym nieod­czu­wal­nym podmuchem nie może wspiąć się w górę tyl­ko spada niegod­na dłuższe­go życia jej koniec tak mało ważny jak jej istnienie niegodna dluższej egzystencji niegod­na bytu Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera.Rzeczy­wis­tość zresztą jest zaw­sze ciekaw­sza od fik­cji, po­nieważ ob­ciążona jest wagą real­ności. Jest to ta­ka różni­ca, jak między jawą a snem. Śnić się nam może Bóg wie co. Na­tomiast na ja­wie jes­teśmy przy­kuci do nasze­go bytu.Trudno dziś wierzyć w istnienie Boga, zapewne, ale trudniej nie wierzyć w istnienie diabła. Diabla w historii.ko­go? czego? nie ma... dopełnienia... and I do be­lieve in...