Nasze położenie na tej Ziemi wygląda osob­li­wie, każdy z nas po­jawia się mi­mowol­nie i bez zap­rosze­nia, na krótki po­byt bez uświado­mione­go celu. Nie mogę nadzi­wić się tej tajemnicy...


nasze-położenie-na tej ziemi-wygląda-osob­li­wie-każdy-z nas-po­jawia ę-mi­mowol­nie-i bez-zap­rosze­nia-na krótki-po­byt-bez
albert einsteinnaszepołożeniena tej ziemiwyglądaosob­li­wiekażdyz naspo­jawia sięmi­mowol­niei bezzap­rosze­niana krótkipo­bytbezuświado­mione­goceluniemogęnadzi­wić siętej tajemnicynasze położeniepołożenie na tej ziemina tej ziemi wyglądawygląda osob­li­wiekażdy z nasz nas po­jawia siępo­jawia się mi­mowol­niemi­mowol­nie i bezi bez zap­rosze­niana krótki po­bytpo­byt bezbez uświado­mione­gouświado­mione­go celunie mogęmogę nadzi­wić sięnadzi­wić się tej tajemnicynasze położenie na tej ziemipołożenie na tej ziemi wyglądana tej ziemi wygląda osob­li­wiekażdy z nas po­jawia sięz nas po­jawia się mi­mowol­niepo­jawia się mi­mowol­nie i bezmi­mowol­nie i bez zap­rosze­niana krótki po­byt bezpo­byt bez uświado­mione­gobez uświado­mione­go celunie mogę nadzi­wić sięmogę nadzi­wić się tej tajemnicy

Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Marze­nia się spełniają. Bez tej możli­wości na­tura nie pod­burzałaby nas do po­siada­nia ich. Dreams co­me true. Without that pos­si­bili­ty, na­ture would not in­ci­te us to ha­ve them. (ang.) Każdy na nas nosi dwie sakwy: jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu. składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie zauważamy.Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy.Również kobiety potrafią dochować tajemnicy - pod warunkiem, że się im tej tajemnicy nie powie.Czas jest dla mnie bez­li­tos­ny, je­dynie zmiany ja­kie zauważam to zmiana cyfr w ka­len­darzu. Każdy dzień wygląda prak­tycznie tak sa­mo. Ale nie ma co się dzi­wić jeśli żyje się w samotności.