Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki


naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
thomas carlylenaszymgłównymcelemniepowinnobyćwypatrywanietegocoodległeniewyraźneleczczynienieleżyzasięgunaszejrękinaszym głównymgłównym celemcelem nienie powinnopowinno byćbyć wypatrywaniewypatrywanie tegoco odległeodległe ii niewyraźnelecz czynienieczynienie tegoco leżyleży ww zasięguzasięgu naszejnaszej rękinaszym głównym celemgłównym celem niecelem nie powinnonie powinno byćpowinno być wypatrywaniebyć wypatrywanie tegoco odległe iodległe i niewyraźnelecz czynienie tegoco leży wleży w zasięguw zasięgu naszejzasięgu naszej rękinaszym głównym celem niegłównym celem nie powinnocelem nie powinno byćnie powinno być wypatrywaniepowinno być wypatrywanie tegoco odległe i niewyraźneco leży w zasięguleży w zasięgu naszejw zasięgu naszej rękinaszym głównym celem nie powinnogłównym celem nie powinno byćcelem nie powinno być wypatrywanienie powinno być wypatrywanie tegoco leży w zasięgu naszejleży w zasięgu naszej ręki

Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon
celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Wszystkie opinie świata godzą się co do tego, że przyjemność jest naszym celem. -Michel de Montaigne
wszystkie-opinie-świata-godzą-ę-co-do-tego-że-przyjemność-jest-naszym-celem
Tylko schodzenie w dół leży w zasięgu naszej mocy. Ruch ku górze jest urojeniem. -Simone Weil
tylko-schodzenie-w-dół-ży-w-zasięgu-naszej-mocy-ruch-ku-górze-jest-urojeniem
Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. -Ernest Renan
głównym-celem-edukacji-jest-nie-nauka-lecz-rozbudzenie-ducha
Konserwatyzm nie jest przywracaniem tego, co było, ani trzymaniem się tego, co jest, lecz życiem z tego, co obowiązuje zawsze. -A. E. Gunther
konserwatyzm-nie-jest-przywracaniem-tego-co-było-ani-trzymaniem-ę-tego-co-jest-lecz-życiem-z-tego-co-obowiązuje-zawsze