NATO nieustannie wzmacnia swą wojskową maszynerię i okrąża Rosję. Chce pozbawić ją suwerenności.


nato-nieustannie-wzmacnia-swą-wojskową-maszynerię-i-okrąża-rosję-chce-pozbawić-ją-suwerennoś
aleksander sołżenicynnatonieustanniewzmacniaswąwojskowąmaszynerięokrążarosjęchcepozbawićsuwerennościnato nieustannienieustannie wzmacniawzmacnia swąswą wojskowąwojskową maszynerięmaszynerię ii okrążaokrąża rosjęchce pozbawićpozbawić jąją suwerennościnato nieustannie wzmacnianieustannie wzmacnia swąwzmacnia swą wojskowąswą wojskową maszynerięwojskową maszynerię imaszynerię i okrążai okrąża rosjęchce pozbawić jąpozbawić ją suwerennościnato nieustannie wzmacnia swąnieustannie wzmacnia swą wojskowąwzmacnia swą wojskową maszynerięswą wojskową maszynerię iwojskową maszynerię i okrążamaszynerię i okrąża rosjęchce pozbawić ją suwerennościnato nieustannie wzmacnia swą wojskowąnieustannie wzmacnia swą wojskową maszynerięwzmacnia swą wojskową maszynerię iswą wojskową maszynerię i okrążawojskową maszynerię i okrąża rosję

Sprawiedliwość wojskowa ma się tak do sprawiedliwości, jak muzyka wojskowa do muzyki.W rewolucji rzecz wcale nie idzie o Rosję - pluję na Rosję. Rosja jest tylko stadium w drodze do rewolucji światowej, do światowej władzy.Każdy z nas nieustannie wydawany jest na łup innych, na łup ludzkiej opinii, krytyki, sądu; jest nieustannie biczowany, oplwany, w jakiś sposób Miłość chce służyć tylko celom swoim, rozkosz swą własną z cudzych cierpień klei.Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość.Jak zachować pokój, pozostaje niestety tajemnicą wojskową.