Natura ludzka nie jest maszyną postawioną do wykonywania wyznaczonej pracy, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą.


natura-ludzka-nie-jest-maszyną-postawioną-do-wykonywania-wyznaczonej-pracy-lecz-drzewem-które-rośnie-i-rozwija-ę-zgodnie-z-dążeniem-ł
john stuart millnaturaludzkaniejestmaszynąpostawionądowykonywaniawyznaczonejpracyleczdrzewemktórerośnierozwijasięzgodniedążeniemsiłwewnętrznychczyniążywąistotąnatura ludzkaludzka nienie jestjest maszynąmaszyną postawionąpostawioną dodo wykonywaniawykonywania wyznaczonejwyznaczonej pracylecz drzewemktóre rośnierośnie ii rozwijarozwija sięsię zgodniezgodnie zz dążeniemdążeniem siłsił wewnętrznychktóre czyniączynią jąją żywążywą istotąnatura ludzka nieludzka nie jestnie jest maszynąjest maszyną postawionąmaszyną postawioną dopostawioną do wykonywaniado wykonywania wyznaczonejwykonywania wyznaczonej pracyktóre rośnie irośnie i rozwijai rozwija sięrozwija się zgodniesię zgodnie zzgodnie z dążeniemz dążeniem siłdążeniem sił wewnętrznychktóre czynią jączynią ją żywąją żywą istotą

Na­tura ludzka nie jest maszyną pos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cy, lecz drze­wem, które rośnie i roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniem sił wewnętrznych, które czy­nią ją żywą istotą.Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje.Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy.nie umiem nazywać drzew ani uczuć za­marzam przy pier­wszym śniegu to­pię się w kałuży mam dziura­we ser­ce które­mu wypada boję się ognia co we mnie płonie … lecz kiedy ot­wieram dłonie wyp­lu­wam z siebie dym staję się przezroczysta światło jest wte­dy jak­by bar­dziej miękkie a ja jes­tem je­go podwójną naturą … nie szu­kam nieba lecz ziemi w której mogłabym się zakorzenić pros­tych słów i dróg które prowadzą Jedna maszyna może wykonać pracę pięćdziesięciu przeciętnych ludzi. Ale żadna maszyna nie wykona pracy jednego człowieka nadprzeciętnego.Miłość jest jedynym kwiatem, który rośnie i rozwija się niezależnie od pór roku.