Natura nie łamie swych praw.


natura-nie-łamie-swych-praw
leonardo da vincinaturaniełamieswychprawnatura nienie łamiełamie swychswych prawnatura nie łamienie łamie swychłamie swych prawnatura nie łamie swychnie łamie swych prawnatura nie łamie swych praw

Na­tura nie łamie swych praw.Na­tura sta­le z na­mi roz­ma­wia, ale nie zdradza nam swych praw.Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć.Człowieka za­pom­niane­go mrok miłosier­nie pogrąża w swych odmętach. Nikt nie wie, dokąd człowiek ten zmie­rza lub skąd przy­bywa. Może poszu­kiwać praw­dy i ją wy­powie­dzieć, tyl­ko on jest wol­ny, tyl­ko on jest praw­domówny, tyl­ko on jest ze sobą w zgodzie.Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.Orzeł w słońce rad patrzy, sokół powietrzem górnym wylatując buja, sowa w pokątnych przebywa miejscach, świnia w błocie rada gmerze - przecież w swoich zabawach równie się kochają. Tak ludzie niektórzy, w nikczemnościach swych kochając się, za grzeczność przecie sobie mają. Nie dziw: jaka skłonność każdego, i natura.