nau­czo­no-nas-kochać-lecz-za­pom­niano-nas-nau­czyć-miłować-~pa­weł-rychlica 
rychciknau­czo­nonaskochaćleczza­pom­nianonau­czyćmiłować~pa­wełrychlica nau­czo­no nasnas kochaćlecz za­pom­nianoza­pom­niano nasnas nau­czyć~pa­weł rychlica nau­czo­no nas kochaćlecz za­pom­niano nasza­pom­niano nas nau­czyćlecz za­pom­niano nas nau­czyć

Niejed­ne­go nau­czo­no od­ma­wiać pa­cie­rze, ale niewielu nau­czo­no się modlić.Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami.Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.)