nau­czo­no-nas-kochać-lecz-za­pom­niano-nas-nau­czyć-miłować-~pa­weł-rychlica 
rychciknau­czo­nonaskochaćleczza­pom­nianonau­czyćmiłować~pa­wełrychlica nau­czo­no nasnas kochaćlecz za­pom­nianoza­pom­niano nasnas nau­czyć~pa­weł rychlica nau­czo­no nas kochaćlecz za­pom­niano nasza­pom­niano nas nau­czyćlecz za­pom­niano nas nau­czyć

je­dyne-cze­go-od życia-można ę-nau­czyć-to zmiana-nas­­wienia-~pa­weł-rychlica 
człowiek-jest w sta­nie ę-nau­czyć-wszys­tkiego-lecz-to ­kiego-czy­nu-pot­rzeb­na-jest mo­tywac­ja-~pa­weł-rychlica 
Niejed­ne­go nau­czo­no od­ma­wiać pa­cie­rze, ale niewielu nau­czo­no się modlić. -Wincenty Lutosławski
niejed­ne­go-nau­czo­no-od­­wiać-pa­cie­rze-ale-niewielu-nau­czo­no ę-modlić
tyl­ko-myś­nie-po­zytyw­ne-jest w sta­nie-człowieka-cze­goś-nau­czyć~pa­weł-rychlica 
Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa
chcą-nas-nau­czyć-dob­rych-­nier-ale-nie uda-im ę-to-bo jes­teśmy-bogami
Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.)  -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
z his­to­rii-na­rodów-możemy ę-nau­czyć-że na­rody-nicze­go-nie nau­czyły ę-z historii-we-learn-from-his­to­ry-that-we do not