nau­czy­ciel­ka py­ta ja­sia : - ja­siu, ja­ki zna­ny człowiek miał inic­jały w.l ? ja­siu na to : - włodzi­mierz lubański. nau­czy­ciel­ka : - źle. mu­sisz wie­dzieć, że to był włodzi­mierz le­nin ! na to ja­siu : - nie znam, to chy­ba ja­kiś rezerwowy 


nau­czy­ciel­ka-py­-ja­sia-ja­siu-ja­ki-zna­ny-człowiek-miał-inic­jały-wl-ja­siu-na to -włodzi­mierz-lubański
lovely-girlnau­czy­ciel­kapy­taja­siaja­siuja­kizna­nyczłowiekmiałinic­jaływlja­siuna to włodzi­mierzlubańskiźlemu­sisz wie­dziećże to byłle­ninnato ja­siunie znamto chy­baja­kiśrezerwowy nau­czy­ciel­ka py­tapy­ta ja­siaja­siaja­siuja­ki zna­nyzna­ny człowiekczłowiek miałmiał inic­jałyja­siuja­siu na to włodzi­mierzwłodzi­mierz lubańskinau­czy­ciel­każe to był włodzi­mierzwłodzi­mierz le­ninle­ninnana to ja­siuto ja­siunie znamto chy­ba ja­kiśja­kiś rezerwowy nau­czy­ciel­ka py­ta ja­siapy­ta ja­siaja­ki zna­ny człowiekzna­ny człowiek miałczłowiek miał inic­jałyja­siu na to włodzi­mierz lubańskiże to był włodzi­mierz le­ninwłodzi­mierz le­ninna to ja­siuna to ja­siuto chy­ba ja­kiś rezerwowy 

Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”.Kiedyś na lek­cji his­to­rii, wpa­da mąż nau­czy­ciel­ki i mowi - jol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­ka na to  -wra­cam za pięć minet doświad­cze­nie to nau­czy­ciel życia.Grze­siu się za­kochał w Oli­wii, Oli­wia nie chce Grzesia, Grze­siu płacze przez Oli­wię, Oli­wia śmieje się z Grzesia.His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości.Nie mierz bycia zajętym. Nie mierz działania. Mierz dokonania. Znaczenie ma nie tyle, co ludzie robią, ale co faktycznie zostaje zrobione