Nau­czy­liśmy się fru­wać niczym pta­ki na niebie, pływać jak ry­by w morzach, ale nie nau­czy­liśmy się tej pros­tej sztu­ki, by żyć ze sobą jak bracia.


nau­czy­liśmy ę-fru­wać-niczym-pta­ki-na niebie-pływać-jak ry­by-w morzach-ale-nie nau­czy­liśmy ę-tej pros­tej-sztu­ki
martin luther kingnau­czy­liśmy sięfru­waćniczympta­kina niebiepływaćjak ry­byw morzachalenie nau­czy­liśmy siętej pros­tejsztu­kiby żyćze sobąjak bracianau­czy­liśmy się fru­waćfru­wać niczymniczym pta­kipta­ki na niebiepływać jak ry­byjak ry­by w morzachale nie nau­czy­liśmy sięnie nau­czy­liśmy się tej pros­tejtej pros­tej sztu­kiby żyć ze sobąze sobą jak bracianau­czy­liśmy się fru­wać niczymfru­wać niczym pta­kiniczym pta­ki na niebiepływać jak ry­by w morzachale nie nau­czy­liśmy się tej pros­tejnie nau­czy­liśmy się tej pros­tej sztu­kiby żyć ze sobą jak bracia

Nau­czy­liśmy się myśleć o przyszłości jak o Ziemi Obieca­nej, którą osiągają wiel­cy bo­hate­rowie. A nie jak o czymś, do cze­go każdy się dos­ta­nie z prędkością sześćdziesięciu mi­nut na godzinę, co­kol­wiek czy­ni, kim­kolwiek jest.Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”.Wierzę, że wszys­tko dzieje się po coś. Ci, którzy mnie naj­bar­dziej skrzyw­dzi­li, to by­li moi naj­więksi nau­czy­ciele. Ci, którzy mnie oszu­kali, nau­czy­li jak nie być oszu­kiwaną i jak się nie dać oszu­kać po raz dru­gi. I również jak nie krzyw­dzić innych.Doświad­czy­liśmy na so­bie roz­paczy, ale doświad­czy­liśmy również siły, która nas podniosła.Do­piero od posągów, od drzew i od trawy (...) nau­czyłem się pros­tej, po­god­nej postawy.Wśród wie­rzb i ciem­nej nocy sta­liśmy przytuleni. Było nam ze sobą dobrze, nie wie­dzieliśmy, że tak się wszys­tko zmieni. Wie­rzy­liśmy so­bie wzajemnie i szczęście było z nami. By­liśmy so­bie ta­cy bliscy, by­liśmy zakochani. ® by Mrs Vercetti