Nauczycielom należy się większy szacunek niż rodzicom, podczas gdy ci drudzy dają tylko życie, pierwsi uczą, jak dobrze żyć.


nauczycielom-należy-ę-większy-szacunek-ż-rodzicom-podczas-gdy-drudzy-dają-tylko-życie-pierwsi-uczą-jak-dobrze-żyć
arystotelesnauczycielomnależysięwiększyszacunekniżrodzicompodczasgdydrudzydajątylkożyciepierwsiucząjakdobrzeżyćnauczycielom należynależy sięsię większywiększy szacunekszacunek niżniż rodzicompodczas gdygdy cici drudzydrudzy dajądają tylkotylko życiepierwsi ucząjak dobrzedobrze żyćnauczycielom należy sięnależy się większysię większy szacunekwiększy szacunek niższacunek niż rodzicompodczas gdy cigdy ci drudzyci drudzy dajądrudzy dają tylkodają tylko życiejak dobrze żyćnauczycielom należy się większynależy się większy szacuneksię większy szacunek niżwiększy szacunek niż rodzicompodczas gdy ci drudzygdy ci drudzy dająci drudzy dają tylkodrudzy dają tylko życienauczycielom należy się większy szacuneknależy się większy szacunek niżsię większy szacunek niż rodzicompodczas gdy ci drudzy dajągdy ci drudzy dają tylkoci drudzy dają tylko życie

Dramatopisarze są tylko dwojakiego rodzaju - źli i dobrzy. Pierwsi piszą złe sztuki, drudzy - nic nie robią.Bo­li, gdy wszys­tkie marze­nia spa­dają na dno, bo naj­bliższa Ci oso­ba, sta­ran­nie je niszczy. Na­wet Ty, ma­mo. Jak mam wnieść się w górę i łas­ko­tać niebo, gdy pod­ci­nasz mi skrzydła, mamo? Jak mam żyć bez marzeń, które dają mi szczęście...na­wet niespełnione....Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, a nieudacznikami polega na tym, że Ci pierwsi niemal nałogowo robią rzeczy, których Ci drudzy unikają jak diabeł święconej wody.Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?Raczej należy zwiedzać życie niż żyć, a jeśli już koniecznie chce się w życiu na coś postawić, to stawiać na konie, na swoje ja i na kobiety.Naj­większy jest ból, gdy ra­ny za­dają najbliżsi.