Nauka jest jak niez­mier­ne morze... Im więcej jej pi­jesz, tym bar­dziej jes­teś sprag­niony. Kiedyś poz­nasz, ja­ka to jest roz­kosz... Ucz się, co tyl­ko jest sił w to­bie, żeby jej zakosztować! 


nauka-jest jak niez­mier­ne-morze-im więcej-jej-pi­jesz-tym-bar­dziej-jes­teś-sprag­niony-kiedyś poz­nasz-ja­ka
stefan Żeromskinaukajest jak niez­mier­nemorzeim więcejjejpi­jesztymbar­dziejjes­teśsprag­nionykiedyś poz­naszja­kato jest roz­koszucz sięco tyl­kojest siłw to­bieżebyzakosztować nauka jest jak niez­mier­nejest jak niez­mier­ne morzemorze im więcejim więcej jejjej pi­jesztym bar­dziejbar­dziej jes­teśjes­teś sprag­nionyja­ka to jest roz­koszto jest roz­kosz ucz sięco tyl­ko jest siłjest sił w to­bieżeby jejnauka jest jak niez­mier­ne morzejest jak niez­mier­ne morze im więcejmorze im więcej jejim więcej jej pi­jesztym bar­dziej jes­teśbar­dziej jes­teś sprag­nionyja­ka to jest roz­kosz ucz sięco tyl­ko jest sił w to­bie

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.Jes­tem Po­lakiem – więc całą roz­ległą stroną swe­go ducha żyję życiem Pol­ski, Jej uczu­ciami i myśla­mi, Jej pot­rze­bami, dążeniami i as­pi­rac­ja­mi. Im więcej nim jes­tem tym mniej z jej życia jest mi ob­ce i tym sil­niej chcę, żeby to, co w mym prze­kona­niu uważam za naj­wyższy wy­raz życia stało się włas­nością całego narodu.Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.Z roz­mową jest jak z wodą: Czym bar­dziej jej prag­niemy tym le­piej smakuje.Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym.Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.