Nauka jest kłótli­wa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nienia, mu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy.


nauka-jest kłótli­wa-i piękna-jeśli chcesz-mieć-z ą-coś-do czy­nienia-mu­sisz-pro­wadzić-wie­cznie-pro­-sądowy
isaac newtonnaukajest kłótli­wai pięknajeśli chceszmiećz niącośdo czy­nieniamu­siszpro­wadzićwie­czniepro­cessądowynauka jest kłótli­wajest kłótli­wa i pięknajeśli chcesz miećmieć z niąz nią coścoś do czy­nieniamu­sisz pro­wadzićpro­wadzić wie­czniewie­cznie pro­cespro­ces sądowynauka jest kłótli­wa i pięknajeśli chcesz mieć z niąmieć z nią cośz nią coś do czy­nieniamu­sisz pro­wadzić wie­czniepro­wadzić wie­cznie pro­ceswie­cznie pro­ces sądowyjeśli chcesz mieć z nią cośmieć z nią coś do czy­nieniamu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­cespro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowyjeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nieniamu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy

Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy. -Isaac Newton
nauka-jest-kłótliwa-i-piękna-jeśli-chcesz-mieć-z-ą-coś-do-czynienia-musisz-prowadzić-wiecznie-proces-sądowy
Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się. -Antoni Kępiński
pro­-doj­rze­wania-jest jed­nocześnie-pro­cesem-starze­nia-ę
Uważaj, by twój pro­ces myśle­nia nie toczył się prze­ciw­ko tobie. -Marian Karczmarczyk
uważaj-by twój-pro­-myś­nia-nie toczył ę-prze­ciw­ko-tobie