Nauka jest kłótli­wa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nienia, mu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy.


nauka-jest kłótli­wa-i piękna-jeśli chcesz-mieć-z ą-coś-do czy­nienia-mu­sisz-pro­wadzić-wie­cznie-pro­-sądowy
isaac newtonnaukajest kłótli­wai pięknajeśli chceszmiećz niącośdo czy­nieniamu­siszpro­wadzićwie­czniepro­cessądowynauka jest kłótli­wajest kłótli­wa i pięknajeśli chcesz miećmieć z niąz nią coścoś do czy­nieniamu­sisz pro­wadzićpro­wadzić wie­czniewie­cznie pro­cespro­ces sądowynauka jest kłótli­wa i pięknajeśli chcesz mieć z niąmieć z nią cośz nią coś do czy­nieniamu­sisz pro­wadzić wie­czniepro­wadzić wie­cznie pro­ceswie­cznie pro­ces sądowyjeśli chcesz mieć z nią cośmieć z nią coś do czy­nieniamu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­cespro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowyjeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nieniamu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy

Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się.Nikt rozsądny nie przeczy, że wol­ność może pro­wadzić do anar­chii. Trze­ba jed­nak właści­wie ro­zumieć słowo Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.Zdarzają się ta­kie wspom­nienia, który­mi nie ma sen­su dzielić się z przy­jaciółmi. Na­wet jeśli są bo­les­ne. Na­wet jeśli dręczą. Właśnie, można by to tak ująć. W miłości ból jest pro­por­cjo­nal­ny do piękna sa­mego związku.Uważaj, by twój pro­ces myśle­nia nie toczył się prze­ciw­ko tobie.