Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.


nauka-jest-kłótliwa-i-piękna-jeśli-chcesz-mieć-z-ą-coś-do-czynienia-musisz-prowadzić-wiecznie-proces-sądowy
isaac newtonnaukajestkłótliwapięknajeślichceszmiećniącośdoczynieniamusiszprowadzićwiecznieprocessądowynauka jestjest kłótliwakłótliwa ii pięknajeśli chceszchcesz miećmieć znią coścoś dodo czynieniamusisz prowadzićprowadzić wieczniewiecznie procesproces sądowynauka jest kłótliwajest kłótliwa ikłótliwa i pięknajeśli chcesz miećchcesz mieć zmieć z niąz nią cośnią coś docoś do czynieniamusisz prowadzić wiecznieprowadzić wiecznie proceswiecznie proces sądowynauka jest kłótliwa ijest kłótliwa i pięknajeśli chcesz mieć zchcesz mieć z niąmieć z nią cośz nią coś donią coś do czynieniamusisz prowadzić wiecznie procesprowadzić wiecznie proces sądowynauka jest kłótliwa i pięknajeśli chcesz mieć z niąchcesz mieć z nią cośmieć z nią coś doz nią coś do czynieniamusisz prowadzić wiecznie proces sądowy

Nauka jest kłótli­wa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nienia, mu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy.Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie.Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz nauczyć się cierpieć.Nie chciej chcieć, gdy chcesz coś mieć Idź i weź, by wziąć i mieć. -Ivo Vuco- Smutek jest samowystarczalny: by odczuć jednak pełną wartość radości, musisz mieć kogoś, by się nią podzielić.Jeśli jest coś, czego nigdy nie miałeś, musisz być gotów zrobić coś, czego nigdy nie robiłeś