Nauka nie bu­duje mostów nad prze­paściami myśli, lecz po pros­tu stoi ja­ko tab­li­ca ostrzegawcza.


nauka-nie bu­duje-mostów-nad-prze­paściami-myśli-lecz-po pros­-stoi-ja­ko-tab­li­ca-ostrzegawcza
karl krausnaukanie bu­dujemostównadprze­paściamimyślileczpo pros­tustoija­kotab­li­caostrzegawczanauka nie bu­dujenie bu­duje mostówmostów nadnad prze­paściamiprze­paściami myślilecz po pros­tupo pros­tu stoistoi ja­koja­ko tab­li­catab­li­ca ostrzegawczanauka nie bu­duje mostównie bu­duje mostów nadmostów nad prze­paściaminad prze­paściami myślilecz po pros­tu stoipo pros­tu stoi ja­kostoi ja­ko tab­li­caja­ko tab­li­ca ostrzegawczanauka nie bu­duje mostów nadnie bu­duje mostów nad prze­paściamimostów nad prze­paściami myślilecz po pros­tu stoi ja­kopo pros­tu stoi ja­ko tab­li­castoi ja­ko tab­li­ca ostrzegawczanauka nie bu­duje mostów nad prze­paściaminie bu­duje mostów nad prze­paściami myślilecz po pros­tu stoi ja­ko tab­li­capo pros­tu stoi ja­ko tab­li­ca ostrzegawcza

Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza.Wy­myśli­li tab­letki na pra­wie wszystko. Na ból głowy, na oko, na wszel­kiego rodza­ju kros­ty i wyp­rski, na brak snu i na je­go nad­miar, na chra­panie, na gardło, na moc­ne paz­nokcie i włosy, na szyb­sze opa­lanie się, na od­porność, na większą wyt­rzy­małość, na stres, na po­rost mięśni.. Cze­mu nikt nie wy­myślił jeszcze tab­letki na co­fanie czasu? Swo­je życie bu­duję na roz­paczy, na śladzie, który kiedyś prze­minął. Sta­ram się szu­kać siebie w głębi... ...gdy na zewnątrz mętlik i skom­le­nie myśli.Odeszłaś...Czyż nie??? Mo­je ser­ce mówiPrze­ciętne myśli nad­mier­nie ob­rastają słowami.Wierzę mocno, że nauka i pokój w końcu osiągną tryumf nad ciemnotą i wojną, że narody porozumieją się nie dla niszczenia dzikiego, bezmyślnego, lecz dla budowania i pożytku.