Nauka po­budza do myślenia.


nauka-po­budza-do myślenia
bujak bogusławnaukapo­budzado myślenianauka po­budzapo­budza do myślenianauka po­budza do myślenia

Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka.Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości...Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką.Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia; to co narodowe nie jest już nauką.Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.Sta­re przesądy budzą śmiech, no­we - grozę.