Nauka, prawo, budowanie, zaloty, leki - pilności i dostatku potrzebują


nauka-prawo-budowanie-zaloty-leki-pilnoś-i-dostatku-potrzebują
jan Żabczycnaukaprawobudowaniezalotylekipilnościdostatkupotrzebująlekipilnościpilności ii dostatkudostatku potrzebująpilności ipilności i dostatkui dostatku potrzebująpilności i dostatkupilności i dostatku potrzebująpilności i dostatku potrzebują

Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagiZaloty - polowanie na panie.- Ma Pan na nad­ciśnienie, to nic wiel­kiego, ale prze­piszę leki - Le­ki mi niepot­rzeb­ne, wys­tar­cza ko­bieta. Ro­zumie Pan, od­po­wied­ni par­tner pot­ra­fi ob­niżyć ciśnienie sku­teczniej niż ja­kiekol­wiek leki - Pod­wyższyć również, więc na wszel­ki wy­padek tu ma Pan receptę Im dalej w czas, tym kosztowniejsze zaloty.Małżeństwo przypomina trochę budowanie z klocków Lego bez instrukcji.W pilności pszczoła może być twoim mistrzem, w zręczności robak twoim nauczycielem.