Nauka zakłada, że Bo­ga nie ma, i ba­da, jak da­leko może ją to doprowadzić.


nauka-zakłada-że bo­ga-nie -i ba­da-jak da­leko-może-ją to doprowadzić
steven weinbergnaukazakładaże bo­ganie mai ba­dajak da­lekomożeją to doprowadzićnauka zakładaże bo­ga nie majak da­leko możemoże ją to doprowadzićjak da­leko może ją to doprowadzić

Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka.Krańcowa niepewność, jeżeli nie doprowadzi do śmierci, może doprowadzić do pewności, której nic nie zachwieje.Kiedyś wy­myśliłem so­bie taką własną normę – jak da­leko można się po­sunąć za da­leko. Nor­my są po to, by porządko­wać świat. Wy­cie­czki po­za nor­my by­wają poszu­kiwa­niem jak naj­większe­go ob­sza­ru wolności.Gdy udzielasz zaszczytów, to wiadomo, czym obdarzasz; lecz gdy dołączasz do tego władzę, nigdy nie wiadomo, do czego to może doprowadzić.Nie istnieją żadne działania czysto intelektualne, ani żadne działania czysto uczuciowe. Zawsze i wszędzie w zachowaniach związanych z przedmiotami czy osobami uczestniczą oba elementy. Ponieważ każdy z nich zakłada drugi. Miłość zakłada zrozumienie.Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.